Other Countries

Also Known As: 
SORUBIM
Scientific Name: 
Pseudoplatystoma Spp.
Salt/Fresh: 
Fresh
Rating: 
0
No votes yet
Also Known As: 
Robalo; SNOOK
Scientific Name: 
Centropomus Spp.
Salt/Fresh: 
Salt,Fresh
Rating: 
4
Average: 4 (1 vote)
Also Known As: 
Yellowtail; Ciobo; Saioba; Sioba; Rubia; Sad Kol; Raboaberto; Sarde Queue...
Scientific Name: 
Ocyurus chrysurus
Salt/Fresh: 
Salt
Rating: 
0
No votes yet
Also Known As: 
Niugini Bass; Papuan Black Bass; Pargo de Papua; Vivaneau de Papua; Ikan...
Scientific Name: 
Lutjanus goldiei
Salt/Fresh: 
Salt,Fresh
Rating: 
0
No votes yet
Also Known As: 
Black Snapper; Dog Snapper; PACIFIC CUBERA SNAPPER
Scientific Name: 
Lutjanus novemfasciatus
Salt/Fresh: 
Salt
Rating: 
0
No votes yet
Also Known As: 
Red Snapper; Pargo Colorado; Vermelho; Pargo del Golfo; Huachinango del...
Scientific Name: 
Lutjanus campechanus
Salt/Fresh: 
Salt
Rating: 
0
No votes yet
Also Known As: 
MUTTON SNAPPER
Scientific Name: 
Lutjanus analis
Salt/Fresh: 
Salt
Rating: 
0
No votes yet
Also Known As: 
Pargo; Parfo; Parfo Colorado; Pargo de jilguero; Pargo Lisa; Pargo Rayado...
Scientific Name: 
Lutjanus aratus
Salt/Fresh: 
Salt
Rating: 
0
No votes yet
Also Known As: 
Mangrove Snapper; Mango Snapper; GREY SNAPPER
Scientific Name: 
Lutjanus griseus
Salt/Fresh: 
Salt
Rating: 
0
No votes yet
Also Known As: 
Guinean Snapper; African Cubera Snapper; Jaabaar; Diabar; Carpe Rouge,...
Scientific Name: 
Lutjanus agennes
Salt/Fresh: 
Salt
Rating: 
0
No votes yet