PEACOCK, ORINOCO

O, P -

PEACOCK, ORINOCO

Scientific Name: 
Cichla orinocensis
Salt/Fresh: 
Fresh
Also Known As: 
Pavon; Borboleto; ORINOCO PEACOCK; Butteryfly Pavon; Pavon Mariposa; Pavon Amarillo; Pavon Tres Estrellas; Marichapa; Tucunare
Rating: 
Countries: 

Quick Index